top of page

PRIVACYSTATEMENT

''Uw persoonsgegevens veilig gewaarborgd, wel zo prettig. Wij respecteren uw privacy en gaan met uw persoonsgegevens om, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van ons verwacht.''

Administratiekantoor KALO, gevestigd aan Wilhelminalaan 28, 6641 KN, te Beuningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Algemeen

Contactgegevens:

Administratiekantoor KALO v.o.f.

Wilhelminalaan 30

6641 KN, Beuningen

Tel: 024 – 675 15 35

E-mail: info@kalo.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Administratiekantoor KALO verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

 • Financiële gegevens (in de meest ruime zin van het woord)

 • Juridische informatie

 • Bankrekeningnummer

 • Burgerlijke staat

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Administratiekantoor KALO verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)

 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Administratiekantoor KALO verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen, mailen en/of schriftelijk te communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Om onze gebruikelijke diensten te leveren.

 • Administratiekantoor KALO verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte en/of jaarrekening.

 • Gegevens die wij nodig hebben voor het verwerken van uw loonadministratie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen neemt Administratiekantoor KALO geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Administratiekantoor KALO) tussen zit. Administratiekantoor KALO gebruikt de volgende computerprogramma’s en/of –systemen: Exact-online, Nextens, RADAR, CaseWare, CaseWare Cloud, Word en Excel.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Administratiekantoor KALO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de meeste gegevens geld een bewaartermijn van 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Administratiekantoor KALO verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden alleen verstrekt, uitsluitend indien nodig, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Administratiekantoor KALO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Administratiekantoor KALO gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Administratiekantoor KALO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan info@kalo.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek toe te voegen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Administratiekantoor KALO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Administratiekantoor KALO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

bottom of page