top of page

DISCLAIMER

Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kunnen wij niet instaan voor de aan/afwezigheid van eventuele fouten. Administratiekantoor KALO, de directie, haar medewerkers en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site. Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen informatie en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Administratiekantoor KALO is verboden. De informatie en/of programmatuur op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.

Administratiekantoor Kalo vof gaat voortdurend na of de door haar gebruikte apparatuur vrij is van computervirussen. U wordt aanbevolen onze e-mailberichten op virussen te controleren. Administratiekantoor Kalo vof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies van gegevens welke veroorzaakt kunnen zijn door computervirussen.  Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de (rechts) persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mailbericht ontvangt of anderszins in handen krijgt, is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen hiervan. Hem wordt verzocht Administratiekantoor Kalo vof onmiddellijk telefonisch of middels e-mail op de hoogte te stellen en het e-mailbericht te vernietigen. Administratiekantoor Kalo vof staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

bottom of page